ഡേ കെയർ ഹെർണിയ സര്ജറിയിലൂടെ, ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹെർണിയ ചികിൽസിച്ചു ഭേദമാക്കാം.

oneparrotnetwork > Blog > Health > ഡേ കെയർ ഹെർണിയ സര്ജറിയിലൂടെ, ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹെർണിയ ചികിൽസിച്ചു ഭേദമാക്കാം.

ഡേ കെയർ ഹെർണിയ സര്ജറിയിലൂടെ, ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹെർണിയ ചികിൽസിച്ചു ഭേദമാക്കാം. ഡേ കെയർ സര്ജറിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ;


* വേദന കുറവ്
* ചെറിയ മുറിവോട് കൂടി സർജറി പൂർത്തിയാക്കാം
* സർജറി ദിവസം തന്നെ ഡിസ്ചാർജ്
* ദൈനംദിന ജോലികളിലേക് എളുപ്പം പ്രവേശിക്കാം

റെനൈ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഗ്യാസ്‌ട്രോ എൻറോളജി വിഭാഗം തലവനും സർജനുമായ ഡോ. മനോജ് അയ്യപ്പത്‌ പറയുന്നത് കേൾക്കാം

You must be logged in to post a comment.